(chloromethyl)(dimethyl)propylsilane

(chloromethyl)(dimethyl)propylsilane