5,6-diamino-1,3-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1h)-one

5,6-diamino-1,3-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1h)-one