2-(4-nitrobenzoyl)oxyethyl 4-nitrobenzoate

2-(4-nitrobenzoyl)oxyethyl 4-nitrobenzoate