ethyl 4-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]benzoate

ethyl 4-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]benzoate