2-Methyl-7-(4-methylphenyl)-1,2-oxazepane

2-Methyl-7-(4-methylphenyl)-1,2-oxazepane