(Benzyloxy)(chloromethyl)dimethylsilane

(Benzyloxy)(chloromethyl)dimethylsilane