[4-(dimethylamino)phenyl](4-nitrophenyl)methanone

[4-(dimethylamino)phenyl](4-nitrophenyl)methanone