2,6-dichlorophenyl 4-chlorobenzoate

2,6-dichlorophenyl 4-chlorobenzoate