ethyl{6-amino-4-[(diphenylmethyl)amino]-5-nitropyridin-2-yl}carbamate

ethyl{6-amino-4-[(diphenylmethyl)amino]-5-nitropyridin-2-yl}carbamate