2,4-Diethoxy-6-methyl-5-nitropyrimidine

2,4-Diethoxy-6-methyl-5-nitropyrimidine