1,3,4-Oxadiazole, 2-(2-methylphenyl)-5-phenyl-

1,3,4-Oxadiazole, 2-(2-methylphenyl)-5-phenyl-