5-Nitro-1-phenyl-1H-benzotriazole

5-Nitro-1-phenyl-1H-benzotriazole