oxazole, 2-(4-methylphenyl)-5-phenyl-

oxazole, 2-(4-methylphenyl)-5-phenyl-