oxazole, 2-(4-chlorophenyl)-5-phenyl-

oxazole, 2-(4-chlorophenyl)-5-phenyl-