hexopyranose, 1-thio-, pentaacetate

hexopyranose, 1-thio-, pentaacetate