Piperazine, 1-phenyl-4-(2-thenoyl)-

Piperazine, 1-phenyl-4-(2-thenoyl)-