2,3-dimethyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole

2,3-dimethyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole