1-phenyl-4-(phenylsulfonyl)piperazine

1-phenyl-4-(phenylsulfonyl)piperazine