2-Benzothiazolinethione, 3-(morpholinomethyl)-

2-Benzothiazolinethione, 3-(morpholinomethyl)-