1-[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]ethanone

1-[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]ethanone