4-(Dicyanomethyl)nitrobenzene

4-(Dicyanomethyl)nitrobenzene