N-Nitrosomethylaminosulfolane

N-Nitrosomethylaminosulfolane