(3,5-dinitrophenyl)(phenyl)methanone

(3,5-dinitrophenyl)(phenyl)methanone