4-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]phenyl phosphorodichloridate

4-chloro-2-[dichloro(phenyl)methyl]phenyl phosphorodichloridate