3-(3-Nitroanilinomethyl)-2-benzothiazolinethione

3-(3-Nitroanilinomethyl)-2-benzothiazolinethione