Methyl 3,5-O-(1-methylethylidene)-2-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside

Methyl 3,5-O-(1-methylethylidene)-2-O-(4-nitrobenzoyl)pentofuranoside