Benzene, 1-[(dichloromethyl)sulfonyl]-4-methyl-

Benzene, 1-[(dichloromethyl)sulfonyl]-4-methyl-