(1E)-3-(3-nitrophenyl)-1-phenyltriaz-1-ene

(1E)-3-(3-nitrophenyl)-1-phenyltriaz-1-ene