1,2,4-TRIBROMO-3,5,6-TRICHLOROBENZENE

1,2,4-TRIBROMO-3,5,6-TRICHLOROBENZENE