Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, trans-

Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, trans-