ethyl 5-hydroxy-3-oxo-5,5-diphenylpentanoate

ethyl 5-hydroxy-3-oxo-5,5-diphenylpentanoate