2,5,8-Trimethyl-1-tetralone

2,5,8-Trimethyl-1-tetralone