1,1-Diphenyl-2-(4-methoxyphenyl)propene

1,1-Diphenyl-2-(4-methoxyphenyl)propene