2-Oxo-2-phenylethyl 4-chlorobenzoate

2-Oxo-2-phenylethyl 4-chlorobenzoate