6-Chloro-2-thiophen-2-yl-chromen-4-one

6-Chloro-2-thiophen-2-yl-chromen-4-one