Methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)pentopyranoside

Methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)pentopyranoside