1,2,3,4,5-Pentamethyl-6-[2-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)ethyl]benzene

1,2,3,4,5-Pentamethyl-6-[2-(2,3,4,5,6-pentamethylphenyl)ethyl]benzene