4-(3,4-diethoxybenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one

4-(3,4-diethoxybenzylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4h)-one