1,2-Dibenzoyl-3-phenylcyclopropane

1,2-Dibenzoyl-3-phenylcyclopropane