3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole

3,5-Dimethyl-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole