1-(Benzthiazol-2-ylthio)-propan-2-one

1-(Benzthiazol-2-ylthio)-propan-2-one