17-Vinylestradiol 3-methyl ether

17-Vinylestradiol 3-methyl ether