1-(methylsulfanyl)-4-(propan-2-yl)benzene

1-(methylsulfanyl)-4-(propan-2-yl)benzene