n'-benzoyl-3-methoxybenzohydrazide

n'-benzoyl-3-methoxybenzohydrazide