1-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione

1-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione