11beta-Hydroxy-12alpha-methyltestosterone

11beta-Hydroxy-12alpha-methyltestosterone