2-(2-ethoxyethyl)-6-methylpyridine

2-(2-ethoxyethyl)-6-methylpyridine