1-(PHENYLSULFONYL)AZIRIDINE

1-(PHENYLSULFONYL)AZIRIDINE