ethyl 3-isopropyl-3-methyloxirane-2-carboxylate

ethyl 3-isopropyl-3-methyloxirane-2-carboxylate