1-CHLORO-2-(PHENYLETHYNYL)BENZENE

1-CHLORO-2-(PHENYLETHYNYL)BENZENE